Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2011

NoelleWilks

The Amp Hour #59

With a short coverage of this years CCCamp. Mentions @metalab at about 1:03:35 and @metafunk (moonbounce) at about 1:08:20.
Reposted fromclifford clifford
NoelleWilks
Reposted fromghasz ghasz
NoelleWilks
9492 1a8d
Reposted frommagdoska magdoska
NoelleWilks
NoelleWilks
NoelleWilks
NoelleWilks
9498 285c
Reposted fromTamahl Tamahl
NoelleWilks
Uma - Sugar
Reposted frompowerplay powerplay
NoelleWilks
Powtarzam bez przerwy, że w języku nie ma słów niepotrzebnych; są tylko formy nadużywane, dlatego odbierane jako manieryczne, irytujące. Co najważniejsze jednak – wyrazy modne niszczą to, co lubię określać mianem najcudowniejszej cudowności każdego języka, a jest nią możność nieustannych wyborów spośród kilku wariantywnych postaci. Uczepiwszy się jednej, tej modnej, stajemy się stylistycznie ubodzy, monotonni.
— prof. Jan Miodek
Reposted fromamatorszczyzna amatorszczyzna
NoelleWilks
Phillips Wake-up Light HF3485/01

NoelleWilks
9503 25f4
Reposted fromwickedgamescafe wickedgamescafe
NoelleWilks
9506 04ff 500
my future car.
NoelleWilks
Reposted fromtuxwurf tuxwurf
NoelleWilks
NoelleWilks
Yelle - Comme un Enfant
Reposted frompowerplay powerplay
NoelleWilks
9510 10e8
Reposted fromkec84 kec84
NoelleWilks
9511 c806
NoelleWilks
7837 2904 500
Reposted fromzapachwrzatku zapachwrzatku
NoelleWilks
Play fullscreen
System of a Down
"Spiders"
Reposted fromEathor Eathor
NoelleWilks
7772 53d1
Reposted fromla-mijka la-mijka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl